О НАМА

Средња школа “Вук Караџић“ са домом ученика, са седиштем у Бабушници основана је 09. августа 2018. године Одлуком Владе Републике Србије 05 број 022-7670/2018 и то као правни наследник Гимназије“Вук Караџић“ и Техничке школе у Бабушници, које су укинуте истом одлуком Владе. Нова школа је основана под називим Средња школа Бабушница, а након добијања сагласности за променом назива од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од ове школске године, тј. од 1.9.2020. године ради под називом Средња школа “Вук Караџић“ са домом ученика. Иначе ранија првобитна школа је основана као Гимназија 14. јула 1961. године решењем Народног одбора општине Бабушница бр. 01-3848/1. Имала је тада два смера: друштвено-језички и природно-математички. Радила је у лошим условима у просторијама основне школе.

Увођењем усмереног образовања 1977. године прераста у Образовни центар. У том периоду, иза заједничких основа, школовала је сараднике у природним наукама, лабораторијске техничаре за хемију и биологију, правно-биротехничаре, гумарце и текстилце. У новоизграђену зграду усељава се 1982. године.

При Гимназији је 1986. год. отворен Дом ученика, који и данас ради.

На основу закона о средњем образовању и васпитању Образовни центар „Вук Караџић” је од школске 1990/1991. године трансформисан у две школе:

  • ­Техничку школу и
  • ­Гимназију „Вук Караџић”.

Школске 1990/91. године је установљена гимназија са два смера и то природно-математичким и друштвено-језичким, а школске 2006/07. године уписана је прва генерација гимназијалаца општег типа и надаље је сваке године школа уписивала по једно такво одељење.

Од тада до 31.08.2018. и формирања Средње школе у Бабушници обе средње школе су радиле у истој школској згради.

Техничка школа у Бабушници је образовала ученике у два подручја рада:

  • Подручје рада текстилство – образовни профил конфекционар-кројач
  • Подручје рада Машинство и обрада метала – образовни профили аутомеханичар, бравар, металоглодач НУ машина, металостругар и машински техничар моторних возила.

Средња школа „Вук Караџић“ са домом ученика остварује планове и програме наставе и учења општег и стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за следеће смерове гимназије и подручја рада стручне школе: општи тип гимназије, машинство и обрада метала( и то данас  смерове машински техничар моторних возила , аутомеханичар и бравар). Осим ових образовних профила у подручју рада машинство и обрада метала, школа из ранијег периода има верификоване и друге профиле у којем сада не постоје одељења, а такође из ранијих година постоји верификован образовни профил конфекционар-кројач у подручју рада –  Текстилство и кожарство. Школа такође остварује и услуге смештаја и исхране у Дому ученика, који је пословао у оквиру Гимназије“Вук Караџић“ до њеног укидања.

Scroll to Top